Album ảnh profile bác sĩ, IT đẹp – HT Media

by Thao LEE

Ảnh profile bác sĩ, kỹ sư IT

Một số ngành như bác sĩ, kỹ sư cũng hay sử dụng ảnh profile để làm đẹp CV phục vụ cho công việc cũng cho những dự án cộng đồng. Album bên dưới cho bạn tham khảo profile khi chụp cho 2 ngành này.

Bài viết liên quan

Leave a Comment