Công ty Venesa Spa & Clinic Việt Nam

Ảnh chụp gymer đẹp

Nội dung chụp ảnh:

  • Chụp ảnh profile PT, Coatch
  • Chụp ảnh nhóm PT

Ekip Thực hiện:

  • Photographer: Tu Vincent
  • Stylist & lighting: Loc Huu
  • Makeup: Thach My, Huan

Chỉ đạo sản xuất:

  • Ý tưởng & Kịch bản: Tu Vincent
  • Đạo diễn: Tu Vincent